บุญหิรัญเศรษฐ์ ภัทร์วรัญญา. 2015. “ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้สมองเป็นฐานประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ชุด “Improving Reading & Writing Skills ต่อนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)”. พิฆเนศวร์สาร 11 (1):1-12. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98125.