ติดทะ ภานุวัฒน์, และ จันทรปัญญา พนมพร. 2015. “ความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกลุ่มดอยอ่างขาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร 11 (1):55-67. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98132.