ทองพฤกษ์ อุไรวรรณ, วิชาลัย อนงค์ศิริ, และ เครือคำอ้าย วชิรา. 2015. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ตามทฤษฏี การสร้างความรู้ด้วยตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร 11 (1):77-85. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98136.