ต๊ะลิสังวาลย์ นวลลาวัลย์, แก้วศิริ สกล, และ อินทะยะ ยุพิน. 2015. “การพัฒนาพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่มโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ต้นข้าวปลายนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหล่ายท่า อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน”. พิฆเนศวร์สาร 11 (1):87-98. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98137.