สุขสีทอง ณัทธร. 2015. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรู้เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเขตรับผิดขอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะลวงนอก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร 11 (2):1-12. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98558.