ไชยบุตร วัชรี, อินทะยะ ยุพิน, และ อินตุ่น ศศิธร. 2015. “การจัดการเรียนรู้แบบเอ็กซ์พลิซิทเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโม่งหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร 11 (2):50-64. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98934.