ไชยเลิศ ศุภฤทธิ์, และ มณีโกศล ชาตรี. 2015. “ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน”. พิฆเนศวร์สาร 11 (2):86-99. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98943.