ใจไฝ่ ปิยะมาศ. 2015. “การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้แนวคิดนิเวศวิทยาเชิงพุทธเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน”. พิฆเนศวร์สาร 11 (2):169-87. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98951.