ปิยธมฺโม วัชรินทร์, คุตฺตสีโล ดวงจันทร์, อินทนนท์ วิโรจน์, และ ปันธิยะ พูนชัย. 2016. “ศักยภาพการบรรลุธรรมของปฏิสนธิวิญญาณสัตว์ในพระพุทธศาสนา”. พิฆเนศวร์สาร 12 (1):57-71. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98960.