เหลืออรุณ วนิษฐา, ติรกานันท์ สุวิมล, และ พันธุ์ไทย บุญมี. 2016. “การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเอาชนะอุปสรรค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน”. พิฆเนศวร์สาร 12 (1):87-101. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98964.