แก้วศิริ สกล. 2016. “การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันพัฒนาความสามารถในการดำเนินการงานวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร 12 (1):115-35. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98971.