คำยอง จุฑามาศ, อินทะยะ ยุพิน, และ ภู่วิภาดาวรรธน์ ผจงกาญจน์. 2016. “การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย โดยใช้กิจกรรมแผนผังความคิด”. พิฆเนศวร์สาร 12 (2):29-41. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98991.