จีนชาติ ธงชัย, วรรณะลี ชนัย, และ สายทองคำ จินตนา. 2016. “อิทธิพลการแสดงราชสำนักสยามที่มีผลต่อการแสดงในคุ้มเจ้าหลวง”. พิฆเนศวร์สาร 12 (2):63-71. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/98998.