คำปลิว วรากร, ฉัตรรุ่งเรือง บังอร, และ ธาราพิทักษ์วงศ์ ศุภฤกษ์. 2016. “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแบบผจญภัยของนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่”. พิฆเนศวร์สาร 12 (2):139-48. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/99007.