สุดดี อดิศร, และ จันทร์เอี่ยม วันทนีย์. 2016. “ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”. พิฆเนศวร์สาร 12 (2):161-72. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/pikanasan/article/view/99009.