[1]
ปลั่งกลาง ช., มีมาก ฐ., และ อุดมศรี ช., “การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 55–66, มิ.ย. 2013.