[1]
มาชุมแสง อ., มีมาก ฐ., และ อุดมศรี ช., “พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของปุ๋ยเคมีของเกษตรกรไร่มันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 97–109, มิ.ย. 2013.