[1]
กิจจนศิริ ป., “ขนาดของเซต”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 143–144, มิ.ย. 2013.