[1]
คุณประดิษฐ์ ท., นุ่มมีศรี ส., และ เขาดี ว., “การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 49–65, ธ.ค. 2012.