[1]
สำราญ ช., “การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาและวัฒนธรรมไทยเรื่อง ประเพณีสำคัญของไทย สำหรับชาวต่างประเทศที่มีพื้นความรู้ภาษาไทยในระดับ เกรด 6 - 8 ของโรงเรียนนานาชาติ”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 9–16, มิ.ย. 2012.