[1]
คณะนัย พ., “การปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่เพื่อการดำรงอยู่ของซอท่ามกลางบริบทของสังคม ที่เปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษาคณะซออำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 25–32, มิ.ย. 2012.