[1]
สินลา เ., สังฆพินิต พ., จันทร์แรง เ., และ โคตรสุโพธิ์ พ., “กระบวนการยุติธรรมของข้าราชการครูกับกฎนิคหกรรมที่ใช้กับพระสงฆ์ ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 31–41, ธ.ค. 2017.