[1]
ผาคำ ป., “การอ่านจับใจความสำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวันโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่าน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 14, ฉบับที่ 2, น. 77–88, ธ.ค. 2018.