[1]
S. H. Nwi, C. Katonyoo, และ N. Na Chiangmai, “พฤติกรรมการแสวงหาและ การเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของแรงงานไทยใหญ่ ในตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 33–48, มิ.ย. 2018.