[1]
ทิพย์เดช บ., ครุฑเมือง ส., และ วิวัฒนเศรษฐ์ เ., “คนชายขอบในสารคดีของอรสม สุทธิสาคร:: กรณีศึกษาอุดมการณ์ วิถีปฏิบัติทางวาทกรรมและสังคมวัฒนธรรม”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 49–62, มิ.ย. 2018.