[1]
แก่นจันทร์ ว., ครุฑเมือง ส., และ วิวัฒนเศรษฐ์ เ., “วาทกรรมความรุนแรงในนิทานพื้นบ้านล้านนา”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 63–83, มิ.ย. 2018.