[1]
แกล้วทนงค์ เ., วงษ์ทอง ล., และ นันทเพ็ชร ก., “การนำแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาไปปฏิบัติเพื่อความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 149–165, มิ.ย. 2018.