[1]
กุณาวงศ์ ธ., มณีกุล จ., และ วรรณไพศาล เ., “มโนทัศน์โลกศึกษาของครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 167–176, มิ.ย. 2018.