[1]
โชติการ ส., อุทธโยธา ส., และ วิชาอัครวิทย์ จ., “การบริหารจัดการศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 193–204, มิ.ย. 2018.