[1]
บุตรแก้ว ว., วิชาอัครวิทย์ จ., และ อุทธโยธา ส., “การบริหารจัดการของบริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซีซเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 205–215, มิ.ย. 2018.