[1]
ยศรุ่งโรจน์ เ. และ จันทร์นวล ณ., “โครงการพัฒนาโดยองค์กรภาครัฐกับวัฒนธรรมชนเผ่ากะเหรี่ยง”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 217–230, มิ.ย. 2018.