[1]
J. Yan, จันทร์เรือง ย., และ เท็งตระกูล อ., “การสร้างแบบฝึกการใช้คำบุพบทและคำสันธานสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยเจียวทงยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 101–111, มิ.ย. 2019.