[1]
อินสาร ศ., ตุ่นแก้ว ส., อุปปินใจ ส., และ เวชชะ ป., “รูปแบบการบริหารและจัดการเครือข่ายการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน) เพื่อการสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 123–137, มิ.ย. 2019.