[1]
เอื้อไตรรัตน์ ร. และ ศรจิตติ น., “การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 87–100, มิ.ย. 2019.