[1]
ซื่อเกียรติขจร ร., พูลพิพัฒน์ น., และ สัตโยภาส ส., “การศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในบทสนทนาของชาวต่างประเทศที่ฝึกพูดภาษาไทย”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 11–18, มิ.ย. 2019.