[1]
แดงไฟ ป., พูลพิพัฒน์ น., และ พลมณี ศ., “หลักธรรมและกลวิธีการใช้ภาษาในคอลัมน์ ‘จุดไฟในใจคน’ ของหลวงพี่น้ำฝน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 45–53, พ.ย. 2019.