[1]
หลี่ เ. ., สัตโยภาส ส. ., และ กิจชาลารัตน์ ข. . ., “การศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนกับสำนวนไทยที่เกี่ยวกับสี”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 27–36, มิ.ย. 2020.