[1]
พันอ้วน ว., กตัญญู จ., และ ชวพงค์ ว., “ความรู้และทักษะในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 149–159, ธ.ค. 2019.