[1]
สมทรัพย์ ช., “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542: กรณีประโยชน์ตอบแทน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 15, ฉบับที่ 2, น. 1–18, ธ.ค. 2019.