[1]
ทายะติ ส. ., “การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 55–68, มิ.ย. 2020.