[1]
ศรีสายัณห์ ว., อินทร์ไชย ส. . ., และ สุริยาวงศ์ เ. . ., “การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 69–80, มิ.ย. 2020.