[1]
มีคง ก., จันทร์เรือง ย. . ., และ เท็งตระกูล อ. . ., “การใช้วรรณกรรมท้องถิ่นและเทคนิคการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านพวงพยอม จังหวัดพะเยา”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 107–120, มิ.ย. 2020.