[1]
วิพัฒครุฑ ส., จิตติมณี อ. ., จุมพลพงษ์ เ. ., และ สุขเกิด เ. ., “การพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยการสร้างอาชีพเสริมในพื้นที่บ้านเพนียด ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 137–150, มิ.ย. 2020.