[1]
แก้วกัน น. . . และ วันทะนะ ส. . ., “การกล่อมเกลาทางการเมืองกับทัศนคติต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน: ศึกษากรณีประชาชนในชุมชนเคหะหลักสี่ กรุงเทพมหานคร”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 139–146, พ.ย. 2020.