[1]
กันทะสอน อ. . . และ ธาราพิทักษ์วงศ์ ศ. ., “การศึกษากระบวนและวางระบบการผลิตชาเมี่ยงโดยประยุกต์ใช้แนวการผลิตแบบลีนของกลุ่มเกษตรกร ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 127–138, พ.ย. 2020.