[1]
ยะอนันต์ เ., “การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนของพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 16, ฉบับที่ 2, น. 147–162, พ.ย. 2020.