[1]
มณีโกศล ช. ., บุญแรง ส. ., ศรีเดชะกุล ธ. ., สุวรรณเลิศ ป. ., และ ปัญโญใหญ่ น., “โครงการสวนเกษตรครูน้อยตามรอยพ่อ: นวัตกรรมการพัฒนานักศึกษาครูบนพื้นฐานเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 17, ฉบับที่ 1, น. 1–11, มิ.ย. 2021.