[1]
สมคำ พ. . ., อินทร์ไชย ส. ., และ อุทยานุกูล ป. . ., “การสร้างแบบฝึกการใช้นิทานพื้นบ้านของจังหวัดน่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 18, ฉบับที่ 1, น. 91–104, มิ.ย. 2022.