[1]
โพธิ์สิงห์ บ. และ วีระไพบูลย์ ว. ., “การแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ที่ส่งผลต่อการตั้งใจแนะนำต่อของนักท่องเที่ยวที่เยี่ยมชมบ้านหุ่นเหล็ก จังหวัดอ่างทอง : บทบาทตัวแปรส่งผ่านของประสบการณ์การท่องเที่ยว”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 119–132, มิ.ย. 2023.