[1]
มาลยาภรณ์ ศ. . และ มหาวรากร ส. ., “การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ‘อาหารไทยที่ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ’ สำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม”, ว.พิฆเนศวร์, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 1–14, มิ.ย. 2023.